Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.

Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Verklaring betreffende de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG)

Voorwoord

Uw interesse in ons bedrijf is belangrijk voor ons en gegevensbescherming is een van de topprioriteiten van het managementteam van ons bedrijf. Voor ons is het een kwestie van principe dat onze webpagina’s voor u beschikbaar worden gesteld zonder dat u persoonsgegevens hoeft aan te leveren. Indien een persoon echter toegang wenst tot specifieke diensten die door ons via onze website worden aangeboden, kan dit de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Indien de verwerking van persoonsgegevens inderdaad vereist is en er voor deze verwerking geen specifieke rechtsgrondslag is vastgesteld, vragen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon (dat wil zeggen, de betrokkene) voor deze verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene geschiedt te allen tijde in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op ons bedrijf van toepassing zijn. Met deze verklaring over gegevensbescherming wil ons bedrijf een publieke verklaring afleggen over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is verder bedoeld om alle betrokkenen te informeren over hun rechten op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo volledig mogelijk is. Gegevenstransmissie via internet is echter inherent gevoelig voor inbreuken op de beveiliging, en absolute gegevensbeveiliging kan daarom niet worden gegarandeerd. Daarom bieden wij eenieder die persoonsgegevens aan ons wil doorgeven de mogelijkheid dit op een andere manier te doen – bijvoorbeeld telefonisch.

In de volgende paragrafen van deze Verklaring hebben we uitgebreide informatie over ons privacybeleid verzameld en uiteengezet. Mocht u het gevoel hebben dat we iets hebben gemist of mocht u iets niet begrijpen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of neem direct contact op met de persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke entiteit (dat wil zeggen, de verwerkingsverantwoordelijke) in de zin van (i) de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, (ii) de andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de EU, en (iii) andere bepalingen betreffende gegevensbescherming is:

temp-rite International Holding B.V

zoals vertegenwoordigd door dhr. Nicolaas van der Rijken

Weidehek 64

NL-4824 AS Breda

Telefoon: +31 (0)76-542 43 43

E-mail: info@temp-rite.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

De volgende persoon is aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming bij de verantwoordelijke entiteit overeenkomstig artikel 37 van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van de Europese Unie:

Dhr. Volker Weinhard

Hohenfelde 88

21720 Mittelnkirchen [Duitsland]

Telefoon: +49 (0)4142 / 8116940

E-mail: weinhard@xmsplus.de

Verzameling van algemene gegevens

Onze bedrijfswebsite verzamelt een bepaald aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer deze door een persoon of een geautomatiseerd systeem wordt geopend. De algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.  De gegevens en informatie die verzameld kunnen worden zijn:

 1. de gebruikte browsertypen en browserversies;
 2. het besturingssysteem van het systeem dat toegang heeft gekregen tot de website;
 3. de website die een bepaald systeem naar onze website heeft doorverwezen (een zogenaamde verwijzer);
 4. de subwebsite die een bepaald systeem naar onze website heeft doorverwezen;
 5. de datum en het tijdstip waarop onze website werd bezocht;
 6. een internetprotocoladres (IP-adres);
 7. de Internet Service Provider (ISP) van het systeem dat toegang heeft tot onze website, en
 8. andere gegevens en informatie van soortgelijke aard die kunnen worden gebruikt om gevaar af te wenden bij een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Deze gegevens en informatie worden door ons niet gebruikt om conclusies te trekken over de persoon die toegang heeft gekregen tot onze website (de betrokkene). Deze zijn nodig zodat we:

 1. de inhoud van onze website in een passende vorm kunnen leveren;
 2. de inhoud van onze website en, indien van toepassing, de bijbehorende advertenties kunnen optimaliseren;
 3. het functioneren op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologieën die op onze website worden gebruikt kunnen waarborgen;
 4. rechtshandhavingsinstanties kunnen voorzien van de informatie die zij nodig hebben om overtreders van cyberaanvallen te vervolgen.

Bovenstaande gegevens en informatie, die anoniem worden verzameld, worden enerzijds statistisch geanalyseerd en anderzijds geëvalueerd met het oog op het verhogen van het niveau van gegevensbeveiliging en -bescherming in ons bedrijf, zodat we een optimale bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken kunnen garanderen.  De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens van de bezoekers van onze website opgeslagen.

Contactformulier

Conform de wettelijke verordeningen bevat onze website informatie die het mogelijk maakt om snel langs elektronische weg contact met ons op te nemen en rechtstreeks met ons te communiceren via een algemeen toegankelijk elektronisch postadres (dat wil zeggen e-mail). Wanneer een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke in ons bedrijf door middel van het verzenden van een e-mail of het invullen van een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen zodat deze kunnen worden verwerkt of zodat de betrokkene kan worden gecontacteerd. De aldus verkregen persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Rechten van de betrokken personen (betrokkenen)

 1. a) Recht op bevestiging

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent elke betrokkene die persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, het recht toe om van onze gegevensverwerker een bevestiging te verlangen dat zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan die persoon zich te allen tijde tot ons wenden.

 1. b) Recht op informatie

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent elke persoon van wie persoonsgegevens zijn doorgegeven aan, en mogelijk zijn opgeslagen door, een verwerkingsverantwoordelijke het recht toe om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te ontvangen over de vraag of zijn of haar persoonsgegevens daadwerkelijk zijn opgeslagen; en de betrokken persoon (betrokkene) heeft ook het recht om een kopie van deze informatie te ontvangen.  De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen geeft de betrokkene het recht om informatie te vragen en te verkrijgen over:

 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor zijn of haar gegevens zijn bestemd;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor zover dit mogelijk is, of, indien dit niet mogelijk is, informatie over de criteria die worden gebruikt om die termijn te bepalen;
 • het recht van een betrokkene op rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens, of informatie te verkrijgen over het recht op beperking van de verwerking van deze gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, alsmede het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • het recht van een betrokkene om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alles wat bekend is over de bron van de verzamelde persoonsgegevens wanneer deze gegevens niet van de betrokkene zijn verkregen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingsmechanismen, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica bij het gebruik van deze mechanismen, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking en gevolgen hiervan voor de betrokkene.

De betrokkene heeft recht op informatie over het feit of zijn of haar persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. Indien dit is gebeurd, heeft de betrokkene bovendien het recht in kennis te worden gesteld van de beschikbaarheid van passende waarborgen in verband met dergelijke doorgifte van gegevens.

Indien een betrokkene gebruik zou willen maken van zijn of haar recht om dergelijke informatie te verkrijgen, kan die persoon zich te allen tijde tot ons wenden.

 1. c) Recht op rectificatie

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent elke betrokkene inzake de verwerking van persoonsgegevens het recht toe om onverwijld rectificatie van de hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. De betrokken persoon (de betrokkene) heeft voorts het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vereisen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, en te eisen dat bij deze aanvulling rekening wordt gehouden met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Indien een betrokkene gebruik zou willen maken van zijn of haar recht op dergelijke rectificatie, kan die persoon zich te allen tijde tot ons wenden.

 1. d) Recht op gegevenswissing

ook bekend als het “recht op vergetelheid”.

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens (de betrokkene) het recht toe om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, en op voorwaarde dat de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming waarop de verwerking overeenkomstig punt a) van Artikel 6, lid 1 van de AVG of punt (a) van Artikel 9, lid 2 van de AVG, berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De betrokkene maakt overeenkomstig Artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking van gegevens, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21, lid 2 van de DAVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij de zaak te allen tijde bij ons aanhangig maken. Wij zullen erop toezien dat onverwijld wordt voldaan aan de eis tot het wissen van de gegevens.

Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en indien ons bedrijf in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG om deze persoonsgegevens te wissen, zullen wij, met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die betrokken zijn bij de verwerking van de door ons openbaar gemaakte persoonsgegevens te informeren over het bezoek van de betrokkene om alle links naar voornoemde persoonsgegevens en alle kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen voor zover verwerking van deze gegevens niet langer noodzakelijk is. Wij verbinden ons ertoe in elk afzonderlijk geval de nodige stappen te ondernemen om dit doel te bereiken.

 1. e) Recht op beperking van de verwerking

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens (de betrokkene) het recht toe om van een verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is en een betrokkene wenst dat het gebruik van door ons opgeslagen persoonsgegevens wordt beperkt, kan hij of zij de zaak te allen tijde bij ons aanhangig maken. Wij zullen erop toezien dat het gebruik van deze gegevens onverwijld wordt beperkt.

 1. f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent elke betrokkene die persoonsgegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, het recht toe om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG; en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

In de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid, heeft de betrokkene uit hoofde van artikel 20, lid 1, van de AVG bovendien het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Indien een betrokkene gebruik zou willen maken van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid, kan die persoon zich te allen tijde tot ons wenden.

 1. g) Recht van bezwaar

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens (de betrokkene) het recht toe om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene staken in het geval hij of zij bezwaar heeft gemaakt.

Wanneer wij persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt bij ons bedrijf tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zullen wij de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden staken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens wanneer deze door ons overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, worden verwerkt, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken, kan hij of zij de zaak rechtstreeks bij ons aanhangig maken. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 1. h) Recht op intrekking van de toestemming

De Europese autoriteit inzake richtlijnen en verordeningen kent eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens (de betrokkene) het recht toe om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, kan hij of zich te allen tijde wenden tot een werknemer van ons bedrijf (de verwerkingsverantwoordelijke).

Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten die ons bedrijf verricht nadat het toestemming heeft verkregen voor het verrichten van dergelijke activiteiten voor een specifiek verwerkingsdoeleinde. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn in verband met de levering van goederen of het verrichten van prestaties of tegenprestaties, dan is de rechtsgrond voor die verwerking artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst – bijvoorbeeld in verband met het verwerken van vragen over onze producten, of de diensten die wij leveren. Indien – bijvoorbeeld om aan de belastingverplichtingen te voldoen – ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, dan zal de rechtsgrond voor de verwerkingen die wij uitvoeren gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van een betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf letsel zou oplopen en de naam, leeftijd, ziekteverzekeringgegevens of andere belangrijke informatie van de bezoeker zou moeten worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de gegevensverwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, punt d), van de AVG. Tot slot kan punt f) van artikel 6, lid 1, dienen als rechtsgrondslag voor de uitgevoerde gegevensverwerkende activiteiten. Deze rechtsgrondslag zou van toepassing zijn op gegevensverwerkingsactiviteiten die niet onder een van de andere bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen als de gegevensverwerking in kwestie noodzakelijk is om de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde te verdedigen, mits deze belangen niet werden overschreven door de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden de betrokkene. Wij hebben het recht om dergelijke gegevensverwerkende activiteiten uit te voeren, met name omdat de Europese wetgever daar specifiek naar heeft verwezen. De Europese wetgever is van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld te bestaan als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Overweging 47, zin 2 van de AVG).

Gerechtvaardigde belangen

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, is ons gerechtvaardigd belang het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn om een overeenkomst na te komen of op te starten.

Andere verordeningen

Wij wijzen u er hierbij op dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk bij wet is voorgeschreven (bijvoorbeeld in de belastingwetgeving), of kan voortvloeien uit de bepalingen van een overeenkomst (bijvoorbeeld de verplichting om gegevens over een contractpartner te verstrekken). In sommige gevallen kan het sluiten van een overeenkomst afhankelijk zijn van een betrokkene die persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst sluit. Indien deze persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt, zou het niet mogelijk zijn de overeenkomst met de betrokkene te sluiten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij de zaak aan een van onze medewerkers voor te leggen. Onze medewerker zal de betrokkene dan informeren of de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de onderhavige zaak wettelijk is voorgeschreven, dan wel in de overeenkomst is vastgelegd, dan wel noodzakelijk is voor de ondertekening van de overeenkomst, dan wel of er daadwerkelijk een verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens bestaat, en wat de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens zouden zijn.

Geautomatiseerd besluitvormingsproces

Wij delen u hierbij mee dat wij ervoor hebben gekozen geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering.