ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

TEMP-RITE INTERNATIONAL HOLDING B.V.,
Gevestigd en kantoorhoudende te Breda.

Artikel 1 Definities.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker: de
gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid temp-rite International Holding b.v.; onder
wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze
de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
“goederen” worden daaronder verstaan zowel de door gebruiker te leveren
zaken als de door haar te leveren diensten.
1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden of in de tussen gebruiker en
wederpartij gesloten overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal
gedefinieerd beding dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van
de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms
2000.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst
tussen gebruiker enwederpartij deze “algemene voorwaarden” vantoepassing.
2.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel
aanvullende) overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij waarbij de
toepasselijkheid van deze “algemene voorwaarden” niet nader (uitdrukkelijk) is
ingeroepen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor gebruiker vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op
leveringonder normaleomstandigheden en in normalewerktijden.
3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft gebruiker het
recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door gebruiker verstrekte
gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en
bindengebruiker niet.
3.4 Tekeningen, afbeeldingen, catalogi en verdere door gebruiker verstrekte
gegevens blijven altijd eigendom van gebruiker en mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van gebruiker niet gekopieerd, gepubliceerd of op
andere wijze aan derden ter hand gesteld of getoond worden. De in de
voorgaande volzin bedoelde bescheiden dienen op eerste verzoekvangebruiker
teworden geretourneerd.
3.5 Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de door de wederpartij
verstrekte opdracht door gebruiker schriftelijk is bevestigd, dan wel door
gebruikermet de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
3.6 Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of
ondergeschikten van gebruiker zijn voor gebruiker niet bindend, tenzij deze
nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door gebruiker worden
bevestigd.
3.7 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die
de wederpartij van gebruiker verkrijgt, als deze geen directe betrekking hebben
op de betreffende overeenkomst.
3.8 De wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of
namens haarvoorgeschrevenmaterialen.
3.9 De wederpartij vrijwaart gebruiker voor iedere aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van, door of namens de wederpartij verstrekte
tekeningen,berekeningen,monsters,modellenendergelijke.

Artikel 4 Aardenomvangvandeovereenkomst.

4.1 Voor de omvang en aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging, en
bij gebreke daarvan de aanbieding,van gebruiker bindend.
4.2 De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die
uitdrukkelijkzijnovereengekomen.
4.3 Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de
overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke
daarvan de aanbieding van gebruiker, is gebruiker niet gebonden, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. In het laatste geval
is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs,wijze van levering en levertijd,
evenals andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de
overeengekomenwijzigingen.
Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd is
gebruiker in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens
termijnoverschrijding.

Artikel 5 Wijzigingenin constructie.

Gebruiker behoudt zich te allentijde het recht voorwijzigingenin de constructie van
de te leveren zaken aan te brengen.Gebruiker is echter niet verplicht die wijzigingen
in voorkomende gevallen ook aan reeds geleverde zaken aan te brengen.

Artikel 6 Prijs.

6.1 Tenzij tussen gebruiker en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen zijn de door gebruiker opgegeven prijzen gebaseerd op
levering DDU overeengekomen plaats van bestemming, exclusief omzetbelasting,
importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of
verplichtingen en exclusief de kosten van lossing. Al deze kosten zijn voor
rekening van de wederpartij. Gebruiker zal geen vrijstelling van welke belasting
of heffing dan ook erkennen, tenzij de wederpartij gebruiker een deugdelijk
certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting ter hand stelt.
6.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de op dat
momentkostenbepalendefactoren.
Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die
van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen,
sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder
mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan gebruiker berekende prijzen,
wijzigingondergaan, is gebruikergerechtigdde aangebodenc.q.overeengekomen
prijzendienovereenkomstigtewijzigen.
6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van gebruiker
aangegeven in Euro.Het koersrisico komt ten lastevan dewederpartij.
6.4 Indien de prijs is vastgesteld in andere valuta dan Euro, dan zal het met deze
prijs corresponderende bedrag in Euro op het moment van betaling niet lager zijn
dan de prijs in Euro op hetmoment van de totstandkoming van de overeenkomst
zou zijn geweest.
6.5 Alle goederen welke door of vanwege de wederpartij aan gebruiker zijn
opgedragen en die gebruiker boven de oorspronkelijk overeengekomen
hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen heeft geleverd en/of
aangebracht, dan wel boven de oorspronkelijk overeengekomen
werkzaamheden heeft gepresteerd, worden als meerwerk in rekening gebracht.
Gebruiker is gerechtigd om door haar verrichtmeerwerk afzonderlijk in rekening te
brengenzodrahetmetdatmeerwerkgemoeidebedraghaarbekendis.

Artikel 7 Annulering.

In geval van eenzijdige annulering van de wederpartij van een door gebruiker
aanvaardeopdracht c.q. eenmet gebruikergeslotenovereenkomst evenals indien de
wederpartij weigert een met haar gesloten overeenkomst na te komen c.q.
leveringen van gebruiker af te nemen, is de wederpartij, onverminderd het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd recht van
gebruikerinplaatsdaarvannakomingen/ofvergoedingvandedaadwerkelijkdoor haar
geleverdeschadete vorderen,aangebruikeralswinstderving een bedrag ter grootte
van 25% van de overeengekomen c.q. verschuldigde hoofdsom exclusief
omzetbelasting verschuldigd.

Artikel 8 Montage/installatie.

8.1 Montage en installatie (verder samen “montage” te noemen) worden
uitgevoerd tegen de door gebruiker normaal gehanteerde tarieven, tenzij de
hieraan verbonden kosten uitdrukkelijk in de overeenkomst genoemde
prijs/prijzenis/zijnbegrepen.
Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het
door gebruiker geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was
begrepen. Voor buiten de opdracht verrichte montagewerkzaamheden is
gebruikernimmeraansprakelijk.
8.2 De wederpartij dient te zorgen voor sjouwhulp, smeer- en poetsmiddelen en
benodigde verwarming en verlichting, evenals de benodigde elektrische
voorzieningentijdens het uitvoerenvan demontage.
De wederpartij dient er tevens zorg voor te dragen dat het met de montage
belaste personeel, zodra dit op de werklocatie c.q. plaats van opstelling
arriveert, haar werkzaamheden kan aanvangen met dien verstande dat op de
werklocatie c.q. plaats van opstelling conform de installatietekening
voorzieningen dienen te zijn getroffen voor gasleidingen, waterleidingen,
elektraetc.
8.3 De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat op de werklocatie wordt
voldaan aan alle eisen en voorwaarden zoals deze blijken uit de
installatietekening. Alle eventueel bijkomende werkzaamheden, waaronder
begrepen voorzieningen voor de installatie van leidingen, wandcontactdozen,
contactdozen etc., zijn voor rekening van de wederpartij en worden niet door
gebruiker verricht en/of geleverd, tenzij dat tussen partijen schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dan alleen tegen de daarvoor
afzonderlijk in rekening te brengen prijzen en tarieven.
8.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gemaakte en/of getroffen
voorzieningen benodigd voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de
juiste werking van die zaken ongeacht of deze al dan niet aan de hand van door
gebruiker verstrekte gegevens en/of tekeningen zijn gemaakt c.q. getroffen,
indien deze door derden zijn uitgevoerdc.q. aangebracht.
8.5 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft gebruiker te allen
tijde het recht de aanvang of verdere voortzetting van montage te weigeren
indien de getroffen c.q. aangebrachte voorzieningen naar het oordeel van
gebruiker niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door haar daaraan
gestelde eisen en niet conform de installatietekening van gebruiker, een en
ander zonder verplichting enige schadevergoeding aan de wederpartij te
betalen en onverminderd alle in dat geval aan gebruiker toekomenderechten
tot nakoming,ontbindingen/of schadevergoeding.
8.6 Wanneer de montage door een oorzaak buiten de schuld van gebruiker niet
geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt
vertraagd, is gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten
aan dewederpartij in rekening te brengen tegen het normale tarief.
8.7 Na het vertrek van het montagepersoneel worden klachten betreffende de
uitvoering van het werk of de duur daarvan niet meer in behandeling genomen.
8.8 Dewederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:
a. de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningene.d.wordenverkregen;
b. een geschikte behuizing en/of andere door de wetgeving hiervoor vereiste
voorzieningenvoor hetpersoneel van gebruiker aanwezigzijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling c.q. werklocatie geschikt zijn
voor transport;
d. de aangewezen locatie geschikt is voor opslag enmontage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en
andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van
gebruikerstaan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn
genomenenwordengehandhaafd;
h. bij aanvang van en tijdens de montage toegezonden materialen op de juiste
plaats aanwezig zijn.
8.9 Tot demontagewerkzaamheden van gebruiker behoren uitdrukkelijk niet de
aansluiting van de te leveren apparatuur op het (elektriciteits)netwerk van de
wederpartij. Tot de montagewerkzaamheden behoren voorts niet de bekabeling
vanaf de besturing naar de regeneratieplaats, elektrische voeding en aansluiting,
eventuele bouwkundige voorzieningen, loodgieterwerkzaamhedenenverticaal
transport.

Artikel 9 Levertijd.

9.1 Delevertijdgaatinophetlaatstedernavolgendetijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door gebruiker van de voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen,
specificaties, tekeningen, technische gegevens, goedkeuringen en al het ander
voor de productie, voltooiing, danwel levering benodigdmateriaal en dergelijke;
c. de dag van ontvangst door gebruiker van wat volgens de overeenkomst
door dewederpartij bijvooruitbetaling dient tewordenvoldaan.
9.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering
dient gebruiker daaromschriftelijk in gebreketeworden gesteld.
9.3 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door
overmacht is gebruiker gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de
overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te
ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten,
een en ander zonder verplichting enige schadevergoeding aan de wederpartij te
betalen.
9.4 Indien de levering wegens een niet aan gebruiker toerekenbare
omstandigheid, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, wordt vertraagd,
zal/zullen de overeengekomen prijs/prijzen door gebruiker worden gefactureerd
en door de wederpartij dienen te worden betaald als ware tijdiggeleverd.
9.5 Indien gebruiker ten gevolge van een vertraging zoals in beide
voorgaande leden bedoeld genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan
zal zij in dat geval gerechtigd zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende
leden van dit artikel en onverminderd de in dat geval overigens aan gebruiker
toekomende rechten, aan de wederpartij per maand een bedrag ter grootte
van 2%van de prijs van die zaken in rekening te brengen.
9.6 Indien de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de
wederpartij niet zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking, opgeslagen
voor zijn rekening en risico, doch is gebruiker tevens gerechtigd in dat geval de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige
schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haarverbintenis
te vorderen.
9.7 Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het
verstrijken der leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, is
gebruiker gerechtigd de voor aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk
geval zij, na verwittiging aan dewederpartij, nog slechts tot aflevering van deze
zaken verplicht is, onverminderd haar bevoegdheid tot aflevering van andere
zaken die aan de verbintenis beantwoorden, en onverminderd het in het
voorafgaande lid bepaalde.

Artikel 10 Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze “algemene voorwaarden” verstaan elke van de
wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming
van deovereenkomst blijvendof tijdelijkverhindert,evenals,voor zover daar niet
reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of
ernstige storingen in het bedrijf van gebruiker of van haar leveran- cier(s).#

Artikel 11 Emballage.

De wederpartij is verplicht alle gebruikte emballage, waaronder begrepen
pakketten, kratten en dergelijke meer, voor eigen rekening met inachtneming
van de daarvoor geldende voorschriften af te voeren. De wederpartij vrijwaart
gebruiker voor alle aanspraken en kosten in dat verband.

Artikel 12 Leveringenaanvaarding.

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken DDU
overeengekomen plaats van bestemming plaatsvinden, in welk geval de zaken
worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn
aanvaard zodra de zaken aan de wederpartij, niet gelost, op het aangekomen
transportmiddel op de overeengekomen plaats van bestemming aan de
wederpartij zijn aangeboden.
12.2 Indien levering FCA is overeengekomen worden de zaken geacht door
gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard, indien de
levering plaatsvindt ter plaatse van de vestiging van gebruiker, zodra de zaken
in het vervoersmiddel geladen aan de vervoerder met wie de wederpartij een
contract heeft afgesloten zijn aangeboden, en in andere gevallen, zodra de
zaken door gebruiker aan de vervoerder met wie de wederpartijeencontract
heeft gesloten niet gelost zijn aangeboden.
12.3 In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en
door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd
en het personeel van gebruiker is vertrokken.

Artikel 13 Overgang risico.

De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf de
levering zoals bedoeldin het voorgaandartikel.

Artikel 14 Transport.

14.1 Behoudens indien een levering DDU overeengekomen plaats van
bestemming is overeengekomen, en behoudens in het geval dat tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het transport
plaatsvindenvoor risico enrekening vandewederpartij,ookindien de vervoerder
uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te
vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en
risico van de verzender komt.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud.

15.1 Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de
wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is
voldaan.
15.2 Indien gebruiker in het kader van de met de wederpartij gesloten
overeenkomst ten behoeve van dewederpartij door dewederpartij te vergoeden
werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat
de wederpartij ook deze vordering van gebruiker geheel heeftvoldaan.
31 maart 2015 | pagina 2 van 2
15.3 Devoorbehoudeneigendomgeldteveneens tenaanzienvanvorderingen die
gebruiker ten opzichte van de wederpartij mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen
tegenovergebruiker.
15.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is
overgegaan,mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop verlenen, behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde.
15.5 Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan
derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de
wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen
op de voet van het bepaalde van dit artikel.
15.6 De wederpartij verbindt zich om vorderingen die hij tegen zijn afnemers
verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van gebruiker. De wederpartij verbindt zich verder,
bedoelde vorderingen, zodra gebruiker de wens daartoe te kennen geeft, aan
haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW, dit tot meerdere
zekerheidvan alle vorderingen van gebrui- kerop dewederpartijuitwelkehoofde
dan ook.
15.7 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker
tebewaren.
15.8 De wederpartij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden
eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal te
verzekeren en de polissen van deze verzekering aan gebruiker op eerste
aanzegging ter inzage te geven.
Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit
hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra gebruiker te kennen geeft dit
te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, zoals
aangegeven in art. 3: 239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen
van gebruiker op dewederpartij uitwelke hoofde dan ook.
15.9 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
tegenover gebruiker tekortschiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat
hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is gebruiker gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming
zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen
geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderdmet de aan de
terugneming gerelateerde kosten.

Artikel 16 Overdrachtvanrechtenenverplichtingen.

De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
gebruiker niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze te
bezwaren.

Artikel 17 Betaling.

17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de
navolgende leden van dit artikel bepaalde, dienen betalingen aan gebruiker netto
binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale
termijn geldt.
17.2 Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te
geschieden op dewijze zoals is overeengekomen.
De wederpartij is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te
schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op gebruiker.
17.3 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of
deellevering geheleof gedeeltelijkevooruitbetaling teverlangen.
17.4 Indien door gebruiker ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde
zaken betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt
toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag van de vergoeding gelijk
met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
17.5 De kosten voor rekening van gebruiker, voorgeschoten door de
wederpartij,wordenverrekendbij betaling van de laatste termijn.
17.6 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met
levering voort te gaan, van de wederpartij afdoende zekerheid voor de
nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen te
verlangen.
17.7 Gebruiker is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien de
wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, ofwel
niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of aan de andere
kant tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen tegenover gebruiker,
ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd
het recht van gebruiker de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of
volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderdde overigein dat geval
aan gebruiker toekomenderechten.
17.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe
ook genaamd, van de wederpartij in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens inmindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van
de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere
facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats strekt in
mindering van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.
17.9 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is
hij van rechtswege in verzuim en aan gebruiker zonder enige ingebrekestelling
vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factu(u)r(en) een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente vermeerdert met 2% over hetopenstaandbedrag.
17.10 Indien de wederpartij als gevolg van het in lid 9 van dit artikel
bepaalde in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij gebruiker op de
wederpartijopenstaandevorderingenonmiddellijkopeisbaar.
17.11 In geval van betaling door middel van wissels en cheques komen
wissel- en chequekosten ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor
kostenvanremboursement.

Artikel 18 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Alle door gebruiker in verband met de invordering van vorderingen op de
wederpartij te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor
rekening van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden
berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato
van de waarde van de anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie, op
de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal €
150,– zullen bedragen, evenalsmet dien verstande dat gebruiker te allen tijde
gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitenge- rechtelijke kosten
te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze
berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te
vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van de
wederpartij tevorderen prestatie, enwel als volgt:
* over de eerste € 3.000,– : 15%
* over hetmeerdere tot € 6.000,– : 10%
* over hetmeerdere tot € 15.000,– : 8%
* over hetmeerdere tot € 60.000,– : 5%
* over hetmeerdere boven € 60.000,– : 3%

Artikel 19 Garantie enklachten.

19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen staat
gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7 enmet inachtneming van
de hiernavolgende beperkingen gedurende een periode van maximaal 12
maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde
goederen, dat wil zeggen dat, indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden
en de wederpartij aantoont dat dit een gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van gebruiker, gebruiker alsnog het ontbrekende af zal leveren,
dan wel de afgeleverde goederen zal herstellen mits gebruiker hieraan
redelijkerwijs kan voldoen, dan wel de afgeleverde goederen zal vervangen,
tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te
rechtvaardigen, dan wel de goederen, na het tijdstip dat de wederpartij
redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening had moeten houden, teniet of
achteruit is gegaan doordat de wederpartij niet als een zorgvuldigeschuldenaar
voor het behouddaarvan heeft gezorgd.
19.2 Klachten over uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk
binnen 8 dagen na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te
geldenheeft.
19.3 Klachten over niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk
binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo één maanden na
levering, welke beide termijnen als vervaltermijn te gelden hebben.
19.4 Klachten over de hoogte van de door gebruiker verzonden facturen
dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke
termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
19.5 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het
gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.
Slijtage als gevolg van normaal gebruik valt niet onder garantie.
19.6 Van garantie zijn uitgesloten: porselein en/of onderdelen van
technische apparatuur, zoals lampen, glas, accu’s en dergelijke.
19.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de
nakoming van de garantieverplichting van gebruiker uitsluitend binnen de
Benelux(België,NederlandenLuxemburg).
19.8 De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van gebruiker heeft voldaan. Daarnaast is gebruiker
tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de door haar
geleverde zaken inmiddels zijn verwerkt, indien de wederpartij zich niet strikt
aan de aanbevelingen van gebruiker en de gebruiks- en montagevoorschriften
van de fabrikant en/of leverancier(s) van gebruiker heeft gehouden of indien
derden al of niet op last van de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van gebruiker enige wijziging aan het door gebruiker geleverde
hebben aangebracht.
Tevens zijn beschadigingen of defecten, veroorzaakt door invloeden van
buitenaf,vangarantieuitgesloten.
19.9 Voor de door gebruiker geleverde, doch door haar van derden betrokken
zaken en/of grondstoffen geldt het in devorige leden bepaalde slechts voor zover
en in die mate waarin de leverancier van die zaken en/of grondstoffen aan
gebruiker garantie heeft gegeven.
19.10 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of
leidinggevende ondergeschikte van gebruiker geldt de voldoening van de
garantieverplichting van gebruiker als enige schadevergoeding. Tot het voldoen
van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, is gebruiker
niet gehouden.

Artikel 20 Retourzendingen.

20.1 Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke
toestemmingdoor gebruiker aangenomen,mits dat franco geschiedt.
20.2 Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch
goedkeuringdoor gebruiker in.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7 en artikel 19 van deze
algemenevoorwaarden is gebruiker nimmer aansprakelijkvoorwelke schade dan
ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of
leidinggevendeondergeschiktenvangebruiker.
21.2 Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere
aansprakelijkheid van gebruiker voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
uitdrukkelijkuitgesloten.
21.3 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal ingeval van een
eventuele aansprakelijkheid van gebruiker een op haar rustende verplichting tot
schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker
wordt uitbetaald, tot eenmaximumvan€ 50.000,–.
21.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder
vorderingsrecht van de wederpartij op gebruiker één jaar na het ontstaan van
de schade of een begin daarvan.

Artikel 22 Vrijwaring.

Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of
leidinggevende ondergeschikten van gebruiker is de wederpartij gehouden tot
schadeloosstelling van gebruiker voor alle kosten, schade en interesten, die voor
gebruikermochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechts- vorderingen,
welke door derden ter zake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de
overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De wederpar- tij is uit hoofde van
de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep invrijwaringdoor
gebruiker.

Artikel 23

De wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle kosten, onkosten of verliezen als
gevolg van schending van octrooien, intellectuele eigendomsrechten en/of
handelsmerken voortvloeiend uit de uitvoering van een ontwerp, specificaties of
instructies van dewederpartij.
De wederpartij zal gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere actie
of dreigende actie op basis van zo een vermeende schending en de wederpartij
zal gebruiker de mogelijkheid bieden desgewenst deel te nemen aan een
eventuele actie c.q. verweer tegen eventuele aanspraken van derdenter zake.

Artikel 24 Intellectueleeigendom.

24.1 Gebruiker behoudt, ook indien na te melden gegevens in afwijking van het
bepaalde in artikel 3, lid 4 van deze algemene voorwaarden eigendom worden
van de wederpartij, uitdrukkelijk het auteursrecht en alle overige intellectuele
eigendomsrechten op door haar binnen het kader van de overeenkomst aan de
wederpartij verstrekte tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen,
maten- en gewichtenopgaven, evenals alle andere door gebruiker aan de
wederpartij verstrekte gegevens.
Het is de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van gebruiker de in de voorgaande volzin bedoelde gegevens
geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of pogingen daartoe te ondernemen,
danwel aan derden te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Artikel 25 Bewijsvanadministratie.

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de
administratievan gebruikervoorkomendegegevens beslissend.

Artikel 26 Opschortingenontbinding.

26.1 Onverminderd het in de voorgaande artikelen over opschorting en
ontbinding bepaalde, is gebruiker gerechtigd, indien de wederpartij niet, niet
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde
van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst, indien aan
ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij aan zijn verplichtingen uit
voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surseance
van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van de wederpartij, gehele of
gedeeltelijke overdracht, danwel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een
belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, hetzij zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten
hoogste zesmaanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd,
te ontbinden, waarbij het recht van gebruiker op vergoeding van door haar
geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
26.2 In geval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, wordt de aan
gebruiker verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van wat daarvan
al betaald is en van de door gebruiker nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk
opeisbaar.
26.3 Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande
vorderingen die gebruiker op dat moment op de wederpartij heeft terstond
volledigopeisbaar zijn.

Artikel 27 Weenskoopverdrag

De toepasselijkheid van het Verdrag vanWenen van 11 april 1980, Trb.1981,
184 en 1986, 61 (VN Koopverdrag) op de overeenkomsten waarop deze
algemenevoorwaardenvantoepassing zijn, is uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 28 Nederlandsetekstbindend.

In geval van de onderhavige algemene voorwaarden tevens in een
buitenlandse taal gesteldeversies zijn ofworden opgemaakt zal in geval van enige
afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening
over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst steeds beslissend
zijn.

Artikel 29 Geschillen/toepasselijkrecht.

29.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk vantoepassing zijn, is toepasselijk hetNederlands recht.
29.2 Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 Rv zullen alle geschillen
worden beslecht door de bevoegde Rechter van de Rechtbank te Breda,
Nederland, onverminderd het recht van gebruiker om de wederpartij voor de
volgens de gewoneregels van het recht bevoegde rechter te dagen.

temp-rite InternationalHoldingB.V.
Weidehek 64
NL-4824 AS BREDA
( 076 542 43 43
F 076 542 01 00
info@temp-rite.nl
www.temp-rite.nl

Gemeenteplaats 31
B-2960 BRECHT
( 03 315 94 65
F 03 315 02 88
info@temp-rite.be
www.temp-rite.be